Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden SVBS

Artikel 1         Definities

1.1     Onder ‘SVBS’ wordt verstaan de Stichting Verkeersregelaarsbank Steenwijkerland (SVBS), p/a Compagnie 59 te Steenwijk, geregistreerd in het handelsregister van de KvK onder nummer 58794077.

1.2     Onder ‘verkeersregelaar’ wordt verstaan: een natuurlijk persoon, die als vrijwilliger in opdracht van SVBS werkzaamheden verricht of gaat verrichten als verkeersregelaar ten behoeve van een opdrachtgever.

1.3     Onder ‘opdracht’ wordt verstaan: de mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen SVBS en opdrachtgever.

1.4     Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan: iedere persoon, rechtspersoon of vennootschap die SVBS een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.

1.5     Onder ‘opdrachtbevestiging’ wordt verstaan: een ondertekende offerte door opdrachtgever.
Artikel 2         Toepasselijkheid

2.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde, offertes, opdrachten en opdrachtbevestigingen van SVBS en op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en SVBS.  Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door SVBS uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3         Totstandkoming van de opdracht

3.1     Alle offertes van SVBS zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individuele gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.

3.2     De opdracht tussen SVBS en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat SVBS de door akkoord ondertekende offerte van opdrachtgever ontvangt. Tevens komt een overeenkomst of opdracht tot stand op het moment dat de werkzaamheden in de niet ondertekende opdrachtbevestiging zonder protest van de opdrachtgever door SVBS worden uitgevoerd.

3.3.    Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van art. 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW uitsluitend aangegeven en uitgevoerd door SVBS.

Artikel 4         Tarieven

4.1     SVBS factureert aan de opdrachtgever het daadwerkelijk aantal gewerkte uren volgens het overeengekomen uurtarief.

4.2     Indien werkzaamheden worden verricht door SVBS die het overeengekomen aantal uren in de offerte overschrijdt, dan worden deze uren conform het overeengekomen tarief in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Een substantiële overschrijding van het in de offerte overeengekomen bedrag zal tijdens het evenement met opdrachtgever worden besproken.

 

Artikel 5         Betaling

5.1     SVBS factureert achteraf aan opdrachtgever de kosten voor de verrichte werkzaamheden.

5.2     De betalingstermijn van facturen van SVBS bedraagt 14 dagen na dagtekening van de betreffende factuur, tenzij tussen opdrachtgever en SVBS schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3   Uitsluitend betalingen aan SVBS zelf dan wel aan een rechtspersoon die door SVBS tot incassering van de  in lid 1 van dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is, werken bevrijdend. Betalingen aan verkeersregelaars en/of het verstrekken van voorschotten aan verkeersregelaar zijn verboden en kunnen geen grond opleveren voor verrekening met SVBS.

5.4     Zodra de betaaltermijn van een factuur is verstreken zonder dat deze is betaald is opdrachtgever zonder dat ingebrekestelling of aanmaning ter zake nodig is, in verzuim en is opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand of, indien hoger, de wettelijke rente tot aan de dag der algehele voldoening.

5.5   Indien opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Eventuele gerechtelijk en executiekosten van SVBS komen een eens volledig voor rekening van opdrachtgever.

5.6     Indien het betalingsbedrag of de financiële positie van de opdrachtgever naar de mening van SVBS daartoe aanleiding geeft is SVBS gerechtigd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten en zijn alle vorderingen die SVBS uit welke hoofde dan ook heeft op de opdrachtgever, direct opeisbaar. SVBS kan te allen tijde van opdrachtgever zekerheid verlangen op de wijze zoals SVBS die voorstaat ter zaken nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever.

5.7     Indien daartoe naar het uitsluitend oordeel van SVBS aanleiding voor is, is SVBS gerechtigd vooraf van opdrachtgever voldoende zekerheid te verlangen ter nakoming van diens betalingsverplichting. De mate of wijze van zekerheid is uitsluitend ter bepaling van SVBS en opdrachtgever is gehouden de verlangde zekerheid op eerste verzoek aan SVBS te verstrekken.

5.8     Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op SVBS te verrekenen is uitgesloten.

 

Artikel 6         Duur en beëindiging van de opdracht.

6.1     De opdracht tussen SVBS en opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd.

6.2     De opdracht is niet tussentijds opzegbaar, tenzij dit schriftelijk tussen SVBS en opdrachtgever is overeengekomen.

6.3     Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om een opdracht 24 uur voor aanvang van de opdracht door SVBS schriftelijk te annuleren.

6.5     Indien opdrachtgever niet tijdig de opdracht annuleert, is opdrachtgever gehouden aan SVBS eenmalig te betalen het overeengekomen tarief berekend over twee gewerkte uren per overeengekomen in te zetten verkeersregelaar.

6.6     De opzegtermijn zoals bedoeld in artikel 6.4 vangt aan op het moment van ontvangst door SVBS van het schrijven ter zake van de opzegging.

6.7     Indien de verkeersregelaar zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van werkzaamheden, maar door opdrachtgever niet in staat wordt gesteld om aan te vangen met de werkzaamheden, al dan niet als gevolg van overmacht (waaronder maar niet beperkt tot onwerkbaar weer, staking etc.) is opdrachtgever gehouden aan SVBS eenmalig te betalen het overeengekomen tarief per verkeersregelaar berekend over 2 gewerkte uren.

6.8   SVBS en opdrachtgever zijn bevoegd de opdracht, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist geheel of gedeeltelijk te ontbinden op het moment dat:

  1. SVBS of opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd
  2. SVBS of opdrachtgever is staat van faillissement is verklaard
  3. SVBS of opdrachtgever de bedrijfsvoering heeft gestaakt.

6.9     In geval de opdrachtgever verzuim is met betrekking tot nakoming van enige verplichting voortvloeiend uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden, mag SVBS de opdracht ontbinden. Een dergelijke beëindiging laat onverlet het recht van SVBS volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.

6.10   SVBS behoudt zich het recht voor een opdracht op te zeggen indien de weers-  of veiligheidsomstandigheden (waaronder maar niet beperkt tot extreme koude of hitte of het niet voldoen aan de eisen van verkeersveiligheid) het niet verantwoord maken verkeersregelaars in te zetten.

Artikel 7         Selectie verkeersregelaars

8.1     SVBS selecteert de te werk te stellen verkeersregelaars aan de hand van SVBS bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor tewerk te stellen verkeersregelaar enerzijds en aan de hand van door opdrachtgevers aan SVBS verstrekte inlichtingen betreffende de op de te dragen werkzaamheden anderzijds. SVBS is geheel vrij in de keuze van de persoon of de personen, die het op een aanvraag tewerkstelt. Bij de selectie van kandidaten neemt SVBS de uiterste nauwkeurigheid in acht.

8.2     Bij de werving, selectie en het tewerkstellen van verkeersregelaars aan opdrachtgever neemt SVBS in acht de wettelijke bepalingen, de opdracht en de toepasselijk (algemene) voorwaarden een laat zich bij het maken van onderscheid uitsluitend leiden door redelijke functionele eisen. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar goddienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen dergelijke niet-relevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de te verrichten werkzaamheden niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door SVBS worden meegewogen.

8.4     In geval van ziekte, ongeval, overlijden van de verkeersregelaar geldt als overmacht voor SVBS en dientengevolge is SVBS nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade, met dien verstande dat SVBS voor zover de aard van de te verrichten werkzaamheden dit toelaat, binnen redelijke termijn voor vervanging van de verkeersregelaar zorg te dragen.
Artikel 9         Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan, iedere tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst die niet SVBS kan worden toegerekend, in geval van overmacht SVBS gehouden haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten voor de duur van de overmacht, zonder dat SVBS gehouden is enige schade te vergoeden aan opdrachtgever.

Artikel 10       Aansprakelijkheid.

10.1  SVBS zal de opdracht naar beste kunnen uitvoeren, de werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die kan worden verwacht,

10.2  Indien SVBS rechtens aansprakelijk gehouden kan worden voor de opgetreden schade wegens het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van een op haar rustende verbintenis uit opdracht of wegens onrechtmatige daad zal schade worden vergoed tot het bedrag dat op grond van de verzekering wordt uitbetaald.

10.3   SVBS is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst of andere indirecte schade, geleden door opdrachtgever of derden.

10.4   SVBS is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever of derden die ontstaat doordat opdrachtgever, dan wel derden die niet zijn ingeschakeld door SVBS onjuiste informatie of onvolledige documentatie hebben verstrekt ter uitvoering van de opdracht.

10.5   Opdrachtgever vrijwaart SVBS voor vorderingen van derden wegens schade, die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan SVBS onvolledige medewerking heeft verleend of onjuiste informatie heeft verstrekt.

 

Artikel 11       Garantie, veiligheid

Opdrachtgever verplicht zich zowel jegens de verkeersregelaar als jegens SVBS om omtrent het verrichten van de werkzaamheden zodanig regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de verkeersregelaar tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.

Artikel 12  Toepassing recht en bevoegde rechter

12.1   Op de algemene voorwaarden alsmede de gesloten opdrachten en de daaruit voortvloeiende geschillen tussen SVBS en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.

12.2   Alle geschillen die in verband met de algemene voorwaarden of uit de op opdracht voortvloeiende overeenkomsten tussen SVBS en de opdrachtgever mochten ontstaan, zullen – tenzij enig dwingend rechtelijke wettelijke bepaling zich daartegen verzet- in eerste instantie worden berecht door de bevoegd rechter te Zwolle.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Copyright SVBS © 2019